Công trình nhà xưởng

Sản xuất đầm thép

tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/SX-DAM-THEP-01.jpg tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/SX-DAM-THEP-02.jpg
tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/SX-DAM-THEP-03.jpg tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/SX-DAM-THEP-05.jpg
tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/SX-DAM-THEP-04.jpg  

Siêu âm đường hàn

tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/SIEU-AM-DUONG-HAN-01.jpg tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/SIEU-AM-DUONG-HAN-02.jpg
tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/SIEU-AM-DUONG-HAN-03.jpg tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/SIEU-AM-DUONG-HAN-04.jpg

Phòng cháy chữa cháy

tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/PCCC-01.jpg tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/PCCC-02.jpg
tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/PCCC-03.jpg  

Nền nhà xưởng

tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/NEN-01.jpg tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/NEN-02.jpg
tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/NEN-03.jpg tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/NEN-04.jpg

Lắp dựng nhà xưởng

tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/LAP-DUNG-01.jpg tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/LAP-DUNG-02.jpg
tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/LAP-DUNG-03.jpg tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/LAP-DUNG-04.jpg
tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/LAP-DUNG-05.jpg tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/LAP-DUNG-06.jpg
tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/LAP-DUNG-07.jpg tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/LAP-DUNG-10.jpg
tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/LAP-DUNG-11.jpg tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/LAP-DUNG-12.jpg
tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/LAP-DUNG-13.jpg tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/LAP-DUNG-14.jpg
tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/LAP-DUNG-15.jpg tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/LAP-DUNG-16.jpg

Công trình nhà xưởng hoàn thành

tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/CONG-TRINH-NHA-XUONG-01.jpg tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/CONG-TRINH-NHA-XUONG-02.jpg
tl_files/Upload-here/SAN PHAM 23 - 11 - 2016/CONG-TRINH-NHA-XUONG-03.jpg  

Trở lại